โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีจ่ายเงินเยียวยา ช่วยผู้ประกันตนในพื้นที่น้ำท่วม โดยสามารยื่นขอรับเงินทดแทนได้ 50% ไม่เกิน 180 วัน

11 ตุลาคม 2564 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีประกันสังคมจ่ายเยียวยา ช่วยลูกจ้างในพื้นที่น้ำท่วมว่า เป็นไปตามกฏกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม โดยสามารถยื่นรับเงินทดแทนจากเงินกองทุนประกันสังคมได้ โดยจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% เป็นเวลา 180 วัน ของค่าจ้างรายวัน
 

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม

เงื่อนไขรับเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • นายจ้าง สถานที่ประกอบการของนายจ้างถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้
  • บ้านพักลูกจ้าง อาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ใน 15 เดือนตั้งแต่วันหยุดงาน โดยนับย้อนหลังไป 15 เดือน จ่ายสมทบมาแล้ว 6 เดือน และต้องยื่นแบบ สปส.2-01/7 คือ ลูกจ้างยื่น

แฟ้มภาพ

เอกสารประกอบการยื่นแบบ สปส.2-01/7 (กรณีว่างงาน)

  • แบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้าง
  • หนังสือรับรองจากนายจ้าง รับรองว่า นายจ้างน้ำท่วม หรือ ลูกจ้างน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้

*สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้อง เพราะว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคม ลดการใช้เอกสาร บัตรประชาชนสามารถตรวจสอบจาก เลขประจำตัว 13 หลักที่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว*

โดยระยะเวลาในการยื่นนั้น โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่น้ำท่วมน้ำลด แต่ไม่เกิน 180 วันจนกว่าจะไปทำงานได้ โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th