กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ไม่พอใจคำตอบ ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีเหมืองทอง

10 ตุลาคม 2564 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหนังสือที่ ยธ ๐๘๐๙/๒๐๔๓ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 แจ้งเรื่อง ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการ และขอให้สอบสวนเพิ่มเติม ไปถึงนางอารมย์ คำจริง ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ โดยตอบข้อถามตามหนังสือของกลุ่มประชาคมฯ ฉบับลงวันที่ 9 ส.ค.64 และ 16 ส.ค. 64 ที่ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการ จะไม่ดำเนินคดีกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในข้อหากระทำการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301

 

ขอให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ข้อหาโรงงานโลหะกรรมส่วนขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต  การขุดอุโมงค์ทางลอดโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบการกระทำของ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ขณะปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ละเว้นไม่สอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)

 

และขอให้สอบสวนขยายผลเพิ่มเติม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการเปรียบเทียบปรับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยมิชอบ และกระทำการอันเป็นเท็จอนุญาตย้อนหลังเพื่อช่วยเหลือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไมให้ถูกดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย

 

หนังสือ ดังกล่าวลงนามโดย พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุดังนี้

กลุ่มประชาสังคมฯไม่พอใจคำตอบ DSI คดีเหมืองทอง
 

กลุ่มประชาสังคมฯไม่พอใจคำตอบ DSI คดีเหมืองทอง

1. กรณีขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบกรณีที่ท่านได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพนักงานอัยการ จะไม่ดำเนินคดีกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในข้อหากระทำการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 พิจารณาเห็นว่า กรณีที่ท่านได้ประสานพูดคุยกับพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีทางโทรศัพท์ยังไม่เป็นการแน่ชัดว่าพนักงานอัยการ จะมีความเห็นสั่งคดีพิเศษที่ 17/2559 อย่างไร และกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้รับแจ้งผลพิจารณาสั่งคดีจากพนักงานอัยการ

 

ประกอบกับปรากฏตามหนังสือของท่านว่าได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้าน เพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัท อัครา รีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายต่ออัยการสูงสุดไว้แล้ว กรณีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ไม่อยู่ในอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอในชั้นนี้ได้

 

2. กรณีขอให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ข้อหาโรงงานโลหะกรรมส่วนขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับการขอขยายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535 และการขอขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ไว้ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 39/2562 แล้ว

 

ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ไม่อยู่ใน
อำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้

 

3. กรณีขอให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีการขุดอุโมงค์ทางลอดโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และการขุดถนนลอดใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไว้ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 17/2559 และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ไม่อยู่ในอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้

 

4.กรณีขอให้ตรวจสอบการกระทำของ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ขณะปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ละเว้นไม่สอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท อัครารีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในข้อหาขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 และทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอีกหลายกรณี

 

4.1 กรณีขอให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และปรากฏตามหนังสือของท่านว่าได้ยื่นเรื่องโต้แย้งคัดค้านไปยังกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ให้ครบถ้วน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

 

4.2 กรณีกล่าวหา พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ละเว้นไม่ดำเนินคดีกับบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในข้อหายุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301 และทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอีกหลายกรณี พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต พ.ศ. 2561

 

และปรากฏว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ไม่อยู่ในอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้

 

5. กรณีขอให้สอบสวนขยายผลเพิ่มเติม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการเปรียบเทียบปรับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกระทำการอันเป็นเท็จอนุญาตย้อนหลังเพื่อช่วยเหลือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่ให้ถูกดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

 

และปรากฎตามหนังสือของท่านว่าได้ยื่นเรื่องกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ไม่อยู่ในอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวได้

 

ภายหลังรับแจ้งจาก DSI นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือโต้แย้งคัดค้าน DSI แล้ว และเตรียมขอเข้าพบ อธิบดีDSI ในสัปดาห์หน้า