กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “ทุเรียนจันท์” ของจังหวัดจันทบุรี เป็นสินค้า GI ล่าสุดของไทย

8 ตุลาคม 2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งดำเนินงานตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งรัดการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน GI ครบแล้วทั้ง 77 จังหวัด รวม 152 รายการ สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 36,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากภารกิจด้านการส่งเสริมการคุ้มครองสินค้า GI แล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ”

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “ทุเรียนจันท์”ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 152 ของไทย และลำดับที่ 3 ของจันทบุรี ต่อจากสินค้าพริกไทยจันท์และเสื่อจันทบูร โดยในโอกาสที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจันทบุรีในครั้งนี้ จึงได้มอบใบประกาศการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยตนเอง พร้อมมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการและชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีในการประกอบกิจการภายใต้ภาวะวิกฤตโควิดนี้”

พาณิชย์ ขึ้นทะเบียนสินค้า GI “ทุเรียนจันท์”

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เร่งพิจารณาและขึ้นทะเบียน GI อย่างรวดเร็ว นับได้ว่า “ทุเรียนจันท์” เป็นอีกหนึ่งสินค้า GI ที่จังหวัดของเราภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ และทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขึ้นทะเบียน GI “ทุเรียนจันท์” มีคุณค่าต่อชาวสวนทุเรียนอย่างยิ่ง โดยเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนจันท์ รวมถึงผลักดันให้ทุเรียนจันท์มีชื่อเสียงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ”