svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จว. 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้

08 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จังหวัด 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้ แบ่งเป็นน้ำท่วมสูง 17 สายทาง ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 แห่ง สะพานทรุดตัว 1 แห่ง

8 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายทินกร คุณสมิตปัญญา รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักบำรุงทาง นายธนิต วิทยเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง และคณะ ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบเพิ่มจากพายุเตี้ยนหมู่ และการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท และผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง,  สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย,  สระแก้ว และสุพรรณบุรี รวม 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 23 สายทาง แบ่งเป็นน้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

โดยรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้กำชับให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบท ที่ได้รับผลกระทบ เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ ก่อสร้างทางเลี่ยง พร้อมฟื้นฟูสายทาง ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ชั่วคราวโดยด่วน และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ สังเกตป้ายเตือน และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จว. 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้

สำหรับเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 23 สายทาง แบ่งเป็น

- น้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง)

- สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.3008 - บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 10+810)

3. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+300 ถึง 5+800)

4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

5. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 - แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 5+350)

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จว. 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้

6. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 3+800)

7. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+300 ถึง 5+700)

8. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 - บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 43+100 ถึง 43+500)

9. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

10. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

11. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 30+000)

12. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 5+100)

13. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

14. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)

15. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

16. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

17. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

18. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)

19. สายทาง อย.021 สะพานจุฬามณี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+025)

20. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

21. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+500)

22. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

23. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จว. 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้

ทางหลวงชนบท เผยล่าสุด 10 จว. 23 เส้นทางที่น้ำท่วมขัง สัญจรไม่ได้

logoline