ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพ.ศ. 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 ตุลาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา

 

มีสาระสำคัญว่า  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ได้บัญญัติไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน ซึ่งนอกจากการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแล้ว รัฐบาลได้วางระเบียบในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นหลักเกณฑ์กลั่นกรองให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแท้จริงเพื่อประกอบพระราชดำริอีกทางหนึ่ง

ระเบียบดังกล่าวได้ใช้บังคับมาระยะหนึ่ง สมควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่)

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกฯ ขอพระราชทาน"เครื่องราชฯ" ฉบับใหม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด