ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 1,287 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 245 ง 6 ตุลาคม 2564 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,287 ราย ดังนี้

 

1. นายวันชัย หิตะวัฒนกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
2. นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5


3. ว่าที่ร้อยโท ประเวช รุ่งเจริญทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีอาญา ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2
4. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4

5. นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานวิชาการ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด


7. นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
8. นางอรวรรณ ไทยวานิช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1
 

9. นายพลทัต สุราฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5
10. นางวีณา อินทับ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) ส านักงานคดีศาลสูงภาค 6 ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการ ภาค 1  

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,287 ราย