svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

02 ตุลาคม 2564
1.0 k

ชวนคอข่าวมาทบทวนและตรวจสอบข้อมูล การเดินทางข้ามจังหวัดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังมีการแจ้งคลายล็อกดาวน์ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

เกาะติดมาตรการคลายล็อกดาวน์ในรอบล่าสุด

 

ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  เป็นวันแรกของมาตรการ แต่ก็มีคำถามว่า การเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำได้หรือไม่ หรือ ทำอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 

ทีมข่าวได้จากการตรวจสอบ ราชกิจจานุเบกษา “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 34) ที่ระบุมาตรการคลายล็อกดาวน์รอบล่าสุด 

 

 

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

ข้อ 3 ระบุว่า 

“การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ได้แก่ 

  • การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
  • การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด 
  • การขนส่งสาธารณะ 
  • และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนยังคงให้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

นั่นหมายความว่า มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อห้าม และข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้ายังคงใช้บังคับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมพ.ศ. 2564

 

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

 

 

 

ซึ่งข้อห้าม ข้อปฏิบัติเดิมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ระบุอยู่ใน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) บังคับใช้มา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อ 6   การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด

จากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การเดินทางข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไปยังพื้นที่อื่นสามารถกระทำได้ แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค และหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติ เสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง 

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่คงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อย และการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

ข้อ 7 การขนส่งสาธารณะ 

ให้ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแล การให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง 

 

นอกจากนี้ ให้จัดบริการขนส่งสาธารณะ ที่เพียงพอตามความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสม ในการเดินทางของประชาชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งประชาชนเข้ารับวัคซีนและบริการทางการแพทย์
 

 

 

เดินทางข้ามจังหวัดได้หรือยัง? เขตพื้นที่สีแดงเข้ม หลัง "คลายล็อกดาวน์"

 

ที่มาข้อมูล