กรมชลประทาน เตือน 3 จังหวัด เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ เตรียมรับน้ำสูงขึ้นอีก 20 เซนติเมตร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน  มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้แจ้งประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา สูงขึ้นอีก 20 เซนติเมตร
  


เนื่องจาก กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ด้วยการตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่งรวม 376 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเต็มความสามารถที่รับได้ในขณะนี้ ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,784 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจำนวนมาก ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อน ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นไปอีก 

เตือน 3 จังหวัด เหนือเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับน้ำสูงขึ้น 20 ซม.

กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ โดยระดับน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้มีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  / อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  / และอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยปริมาณน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำ นอกคันกั้นน้ำประมาณ 700 ครัวเรือน


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนจังหวัด บริษัทหรือห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

เตือน 3 จังหวัด เหนือเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับน้ำสูงขึ้น 20 ซม.