svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กองทัพบกแถลง 1 ปี ถูกตัดงบไปช่วยเหลือประชาชน ต้องเลิก-ลดซื้ออาวุธ

01 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กองทัพบกแถลง 1 ปี ถูกตัดงบไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชน จำเป็นต้องเลิก-ลดซื้ออาวุธต่างประเทศ เน้นซ่อมบำรุงแทน ขณะที่ ทร.-ทอ. ชะลอโครงการจัดหาเรือรบ-เครื่องบินรบ

วันนี้ (1 ต.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก แถลงผลการปฏิบัติงานกองทัพบกประจำปี 2564 และแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 66 ว่า กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยในปีงบประมาณ 64 มีการดำเนินการและมีการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การพัฒนาหน่วยงานแพทย์ทหารของกองทัพบกให้มีความพร้อม

ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ตลอดจนกำลังพลทุกระดับ ให้มีความรู้ มีความสามารถสนับสนุนรัฐบาล และศบค.ได้อย่างเต็มที่ การนำยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ทุกประเภทของกองทัพบก ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยทหาร ทุกหน่วยสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอคำสั่ง 

และมีแนวทางยกเลิกหรือลดจำนวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศให้มากที่สุด และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมาใช้มากขึ้น ภาพรวมคือเราจะพยายามรักษาสภาพยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีที่สุด โดยเน้นการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นเพื่อใช้งานได้ดีที่สุดและนานที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้ แต่หากเราไม่สามารถรักษาได้ก็ซื้อจากต่างประเทศ แต่เป็นจำนวนน้อย

นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญต่อทหารประจำการ และกำลังพลชั้นผู้น้อย ป้องกันการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิตามที่พึงจะได้ และให้โอกาสความก้าวหน้าในการรับราชการทหารต่อ การพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหาร โดยส่งเสริมการสมัครใจให้มากขึ้น เพื่อลดจำนวนการเกณฑ์ทหารลง และเร่งรัดการนำข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาบรรจุทดแทนทหารประจำการ

ทบ.แถลงผลการปฏิบัติงานกองทัพบกประจำปี 2564

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กองทัพบกได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำนวน 112,723,556,800 บาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบจำนวน 97,883,773,800 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8,096,003,800 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.64 และปัจจุบัน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับงาน สวัสดิการกำลังพลและงานซ่อมปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์เพื่อยืดอายุ การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ได้ กำหนดไว้ ขอเรียนว่ากองทัพบกจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ขีดความสามารถของกำลังพล การบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า

กองทัพบกช่วยเหลือน้ำท่วม

กองทัพบกช่วยเหลือวิกฤตโควิด

กองทัพบกช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ต่างประสบปัญหางบประมาณเพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนากองทัพเช่นกัน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ถูกตัดงบฯ ไปเยียวยาประชาชนจำนวนมาก ทำให้การจัดหาเรือรบ-เครื่องบินรบ รวมไปถึงอากาศยานแบบต่างๆ ในโครงการใหญ่ต้องชะลอออกไป และใช้แนวทางในการซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน
โดยกองทัพเรือกำลังจะปลดระวางประจำการเรือรบประมาณ 10 ลำ และเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือเอกชนที่ต้องการ เนื่องจากยังมีงบประมาณในการดูแลรักษาในแต่ละเดือนประมาณ 3 แสนบาท และเลื่อนแผนการจัดหาเรือลำใหม่มาทดแทนไปก่อน

ขณะที่กองทัพอากาศ มีการควบรวมฝูงบิน 102 ไปอยู่กับฝูงบิน 103 เนื่องจากเครื่องบิน F-16 ADF ถูกปลดประจำการหลายเครื่อง และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ทอ.จึงได้บริหารใหม่ โดยนำเครื่องที่เหลือมาประจำการที่ฝูงบิน 103 ซึ่งมีเครื่องบิน F- 16 AB ประจำการอยู่ด้วยเช่นกัน

เครื่องบินรบของกองทัพอากาศไทย

logoline