svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 3.9 ล้านไร่

น้ำท่วม 64 พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศจมแล้วกว่า 3.9 ล้านไร่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที

1 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศในขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับได้รับผลกระทบแล้ว จำนวนกว่า 3 ล้าน 9 แสน ไร่ ใน 36 จังหวัด

 

โดยแบ่งเป็น ข้าว พืชไร่และพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 298,890 ราย

 

ทั้งนี้ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี 

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 3.9 ล้านไร่

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

 

สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับคือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น  

1.ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

2.พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

3.ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 3.9 ล้านไร่

นอกจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร มีโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยเน้นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

 

พร้อมเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ให้เกษตรกรไว้ใช้ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรภายหลังน้ำลดอีกด้วยพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านไร่ถูกน้ำท่วม เร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 3.9 ล้านไร่