svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นนทบุรี-สมุทรสาคร เปิด วอร์ก อิน-จอง ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ฟรี

28 กันยายน 2564

นนทบุรี เปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนนทบุรี วอล์ก อิน ฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ฟรี ด้าน สมุทรสาคร ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ www.สาครรวมใจ.com จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด หลังมีคนสละสิทธิ์

28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศ วันที่ 29 กันยายน 2564 เปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนนทบุรีสามารถ วอล์ก อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี (รอบ 2) จำนวน 1,500 คน  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 โซนสีเขียว (ประตู 2C)

ทั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ (กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)

-บัตรประชาชน

เอกสารที่ใช้ (กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)

1.บัตรประชาชน

2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และเจ้าบ้านเซ็นรับรอง (ดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯคลิกที่นี่)

นนทบุรี-สมุทรสาคร เปิด วอร์ก อิน-จอง ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ฟรี

นนทบุรี-สมุทรสาคร เปิด วอร์ก อิน-จอง ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ฟรี

ด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศเปิดลงทะเบียนวัคซีน ซิโนฟาร์ม "รอบด่วนที่สุด" เนื่องจากมีคนสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สาครรวมใจ เท่านั้น (www.สาครรวมใจ.com)

 

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน

ผู้มีสัญชาติไทย อายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่อาศัย หรือ ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ วันฉีดวัคซีนโควิด

  • แลนด์มาร์ค วันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค. 64
  • เซ็นทรัล มหาชัย วันที่ 4-5 ต.ค.64

 

กรณีผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่นัดฉีดวัคซีน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ใบรับรองการเป็นพนักงาน ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน/ข้าราชการ/ส.ท./ส.อบต./ส.อบจ./เจ้าบ้าน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง (ตามภาพตัวอย่างในโพสต์)

3.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้าในจังหวัดสมุทรสาคร (กรณีเป็นเจ้าของกิจการเอง)

4.สำเนาใบเสร็จค่าเช่าบ้าน/หอพัก/ห้องเช่า (รายเดือน/รายปี)

5.ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน

 

ข้อควรระวัง

-ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้และมีผลต่อการรับสิทธิ์

-บันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงคิวไว้เป็นหลักฐาน