ประกันสังคม พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือว่างงานเหตุสุดวิสัย สามารถดำเนินการ 5 ขั้นตอน เพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้

27 กันยายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 สถานประกอบการหลายแห่งปิดชั่วคราว บางแห่งยกเลิกกิจการ ส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคม ได้เร่งช่วยเหลือ เร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ว่างงาน และเข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน ย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้..

 

 1. ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รับ 50%ของค่าจ้าง
 2. ถูกเลิกจ้าง รับเงิน 70%
 3. ลาออก-สิ้นสุดสัญา รับเงิน 45% ของค่าจ้าง

 

เปิด 5 ขั้นตอน ลูกจ้างว่างงานช่วงโควิด รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

 

สำหรับ 5 ขั้นตอน รับ ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

 • 1. ลูกจ้างกรอกเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ สปส. 2-01/7 ให้นายจ้างพร้อมแบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

กรณีกักตัว ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่สั่งให้กักตัว

 

 • 2.นายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7)  หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จากลูกจ้าง  

 

เปิด 5 ขั้นตอน ลูกจ้างว่างงานช่วงโควิด รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

 

 • 3.นายจ้างนำเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนบันทึกข้อมูลในระบบ E-service  สำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์ก่อน

 

 • 4.กรอกลงระบบ E-service แล้ว นายจ้างนำเอกสารเหล่านั้นส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ต้องส่งภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ E-services

 

 • 5.เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูล จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ ในกรณีเงินไม่เข้าบัญชี ติดต่อโทรสายด่วน 1506

สำหรับ เงื่อนไขรับเงินเยียวยากรณี ว่างงาน จากประกันสังคมนั้น มีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน 
 • ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือกรณีหน่วยงานภาครัฐให้นายจ้าง
 • หยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยการหยุดงาน ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง
 • ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน
 • ในส่วนของนายจ้างก็ไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน

เปิด 5 ขั้นตอน ลูกจ้างว่างงานช่วงโควิด รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ