svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เกษตรกร ‘น้ำท่วม‘ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน

27 กันยายน 2564

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ อิทธิพลของพายุดีเปรสชันโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้มีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

กรมฯจึงกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือขณะเกิดภัย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่ประสบภัย และประสานหน่วยงานในพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ ผลักดันน้ำ และสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร

เกษตรกร ‘น้ำท่วม‘ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน

ส่วนช่วงหลังเกิดภัย หรือหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทีมฟื้นฟูอุทกภัยลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย เช่น เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตร การดูแลสุขภาพสัตว์และป้องกันโรค การสำรวจความเสียหายและการเยียวยาช่วยเหลือด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 

เกษตรกร ‘น้ำท่วม‘ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน  

เมื่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งรัดสำรวจและประเมินความเสียหาย และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ และจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย

 

​​นอกจากนี้ ต้องให้คำแนะนำเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น เมล็ดพันธุ์ผัก สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยหลังน้ำลด

เกษตรกร ‘น้ำท่วม‘ รับเงินเยียวยาภายใน 3 เดือน