svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปภ.นนทฯเตือน รับมือน้ำเจ้าพระยา สูง 30 ซม.- 1 เมตร

27 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ปภ.นนทบุรี เตือนกรมชลฯ เพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 30 ซม. - 1 เมตร ระหว่าง 26 - 29 ก.ย. ชาวบ้านริมแม่น้ำให้ขนของขึ้นที่สูง

27 กันยายน 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 314 ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน แจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตก
สะสมต่อเนื่อง
บริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 - 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น 

ปภ.นนทฯเตือน รับมือน้ำเจ้าพระยา สูง 30 ซม.- 1 เมตร

โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 - 2,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที่ ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งแต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400 - 2,500 ลูกบาศก์มตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 - 1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2564

ปภ.นนทฯเตือน รับมือน้ำเจ้าพระยา สูง 30 ซม.- 1 เมตร

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

  1. ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกสสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  3. รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-2471 โทรสาร 0-2583-2494 

ปภ.นนทฯเตือน รับมือน้ำเจ้าพระยา สูง 30 ซม.- 1 เมตร

logoline