svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา

25 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สงขลา – คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ขับเคลื่อนสถานีอัจฉริยะ 5 G นำร่องระบบเลี้ยงปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งแรกในภาคใต้ ช่วยลดอัตราการตาย และเพิ่มผลิตให้เกษตรกร

25 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบ Sandbox ของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานเทคโนโลยีไร้สาย 5G โดย กสทช. เพื่อความมั่นคงปลอดภัย  การช่วยเหลือด้านการแพทย์ และ ความมั่นคงด้านการเกษตร

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา
          
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าและใช้ความโดดเด่นของเทคโนโลยี 5G ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำมาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวประมงบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลังที่ผ่านมาพบปัญหาปลากะพงตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่
        

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เปิดเผยว่า ปลากะพง ของ จังหวัดสงขลา มีความโดดเด่น ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่มีทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และ น้ำกร่อย จนได้ชื่อว่า ปลากะพง 3 น้ำ และได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา    หรือ GI มียอดสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ
           

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา
ดังนั้นเพื่อให้ชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงและมีรายได้อย่างยั่งยืนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว ด้วยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ในกระชังเพื่อตรวจสอบ อุณหภูมิ ความเข้มข้นต่างๆของน้ำ โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ 5G เพื่อให้ลดอัตราการตายของปลากะพง และให้ชาวประมง มีแนวทางการเลี้ยงที่ถูกต้องและเหมาะสม

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา
          

ทางด้าน รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า สำหรับโครงการ การพัฒนาระบบส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุมัติงบประมาณจำนวน 40 ล้านบาท 

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา
          
 ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงปลายปีนี้ มีกลุ่มเป้าหมายชาวประมง บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมโครงการจำนวน 9-10 กระชัง เฉลี่ยปลากะพงต่อ 1 กระชัง จำนวน 300 ตัว หากสำเร็จจะเป็นโครงการแรกในภาคใต้ ที่ใช้เทคโนโลยี 5G เลี้ยงปลากะพงในกระชัง ก่อนจะขยายองค์ความรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

นำร่องใช้ระบบ 5G เลี้ยงปลากะพงขาวทะเลสาบสงขลา

ภาพ/ข่าว โดย:
สันติภาพ รามสูต  จ.สงขลา

logoline