svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

มติเอกฉันท์ ทม.เลยอนุมัติงบจัดหาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฉีดให้ประชาชน

22 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองเลยประชุมมีมติอนุมัติงบจัดหาวัคซีน”ซฺิโนฟาร์ม” ฉีดให้กับประชาชน ป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

22 กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเลย  ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย โดยมีนายวรพจน์  โสระสิงห์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายปัญญา  วีระวัฒน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นางอัชฌิมา  แสงสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายนิคม สุระเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย ประธานคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือก และคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือก  โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมการประชุม 
  มติเอกฉันท์ ทม.เลยอนุมัติงบจัดหาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฉีดให้ประชาชน

โดยที่ประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความจำเป็นของการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงเป็นวงกว้าง  ส่งผลกระทบไปยังรัฐบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างหนัก   และการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันแก้ปัญหาเชื้อโรคโควิดในด้านงบประมาณและการจัดหาวัคซีนมาบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้   ที่ประชุมฯ ได้ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัคซีน ทางเลือกป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ยี่ห้อ  Sinopharm (ซีโนฟาร์ม)  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกดังกล่าว

มติเอกฉันท์ ทม.เลยอนุมัติงบจัดหาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฉีดให้ประชาชน

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ