svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ตร.แจ้งส่งสรุปลำดับอาวุโส "รอง สว.- รอง ผบก" 30 ก.ย.นี้

22 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงานกำลังพล ตร. แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ตรวจ “รอง สว.- รองผู้การฯ” ตรวจสอบ จัดกลุ่มงาน ลำดับอาวุโส ปรับปรุงข้อมูลคดีรับโทษ วินัย อาญา ความถูกต้องคุณสมบัติที่พร้อมเลื่อนตำแหน่ง สรุปพร้อมส่ง ภายใน 30 ก.ย.นี้

วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/6440 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564  ถึง ผู้บัญชาการ(ผบช.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับการ(ผบก.) ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ( สง.ผบ.ตร.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง จัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ ใจความว่า 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกสั่งการ ลง 16 กันยายน 2564 มอบหมายให้ สำนักงานกำลังพล(สกพ.) แจ้งให้หน่วยปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร(รอง สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รอง ผบก.) ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่าน สกพ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

 

1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทางในระดับ สว. ถึง รอง ผบก. รวมถึงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงาน หรือลักษณะหน้าที่ที่ว่าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

2.ข้อมูลการกันตำแหน่งสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจที่ ตร. รับโอนมา หรือได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นๆ

3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ถึงระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ที่ต้องหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด

 

4.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

 

5.ข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2564

 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้จัดทำบัญชีสรุปรายการตามรูปแบบที่กำหนด

 

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 ถึง 6 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 กันยายน 2564 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน

ตร.แจ้งส่งสรุปลำดับอาวุโส \"รอง สว.- รอง ผบก\"  30 ก.ย.นี้

 

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งให้ทุกหน่วยปรับฐานข้อมูลตำรวจ ระดับ  รอง สว. -  รอง ผบก. ให้เป็นปัจจุบัน แล้วจัดส่งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ภายใน 30 กันยายน 2564"  ข้อความจาก สำนักงานกำลังพล(สกพ.)

logoline