svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"งดแสดงอภินิหารม้าทรง" เลี่ยงเชื้อโควิด19

21 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตออกคำสั่งมาตรการป้องกันโรคงานถือศีลกินผัก ลดพิธีกรรม งานเริ่ม 5-15 ต.ค. 64 นี้ แจงเงื่อนไข-ผู้ร่วมงานละเอียดยิบ

21 กันยายน 2564  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5560/2564เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564

 

กำหนดมาตรการในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ มาตรการด้านการป้องกันโรค 

 

1. ให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการเป็นการภายในโดยมีผู้เข้าร่วมพิธี เฉพาะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ม้าทรง และผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นตามที่ผู้บริหารศาลเจ้ากำหนด โดยให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 

 

2. ม้าทรงทุกคนและพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม โดยได้รับการตรวจ (Antigen Test Kits) ATK ก่อนเริ่มวันถือศีลกินผัก 1 วัน และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของการกินผัก ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้ใดมีอาการเข้าเกณฑ์นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ให้ไปตรวจที่สถานพยาบาล และงดร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้บริหารศาลเจ้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบและควบคุมกำกับในกรณีดังกล่าว

 

3. ลดขั้นตอนและพิธีกรรมให้เหลือเท่าที่จำเป็น หากมีพิธีกรรมที่จะต้องออกนอกสถานที่ให้ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้า

 

4.ลดจำนวนม้าทรง และพี่เลี้ยง ให้ประทับทรงเท่าที่จำเป็น และงดการแสดงอภินิหารของม้าทรง

 

5.ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในทุกพิธี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

 

6.ลดจำนวนจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและกำหนดจุดปักธูปสำหรับประชาชนให้อยู่ภายนอกห้องที่มีอากาศถ่ายเท

\"งดแสดงอภินิหารม้าทรง\" เลี่ยงเชื้อโควิด19

 

 7.ห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายประทัด (ยกเว้นประทัดแพที่ได้รับอนุญาต) และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต

 

8.การจัดโรงครัว ให้จัดเท่าที่จำเป็น และไม่ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยให้แต่ละศาลเจ้ากำหนดรูปแบบการแจกจ่ายอาหารที่ลดความแออัดและให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ ภายใต้การควบคุมกำกับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ตามผนวก ก แนบท้ายคำสั่งนี้

 

9.การรวมกลุ่มกันของทุกกิจกรรม ห้ามรวมกลุ่มเกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้รวมทุกประเภทและเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ในส่วนของมาตรการควบคุมโรค 

1. กรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม หรือโรงครัวหรือสถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้า ให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัส ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด แล้วให้ปิดบริเวณนั้น อย่างน้อย 3 วัน เพื่อล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้น จึงให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้

 

2. กรณีพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาลเจ้าเป็นผู้ติดเชื้อและผลการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ใดในศาลเจ้า/ร้านค้า บริเวณศาลเจ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค

 

3. กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วม ให้พิจารณาปรับลดกิจกรรม ลดจำนวนคนเข้าร่วม และหากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมให้ยุติการจัดงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค

 

 

 

\"งดแสดงอภินิหารม้าทรง\" เลี่ยงเชื้อโควิด19

 

ให้ศาลเจ้าทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ในแต่ละอำเภอให้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอของแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามผนวก ข แนบท้ายคำสั่งนี้

 

    อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด เพราะฉะนั้นจึงต้องมีมาตรการการจัดงานให้มีความปลอดภัย และร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

logoline