สงขลา - วางมาตรการคุมเข้ม วันสารทเดือนสิบจังหวัดสงขลา เข้าวัดทำบุญวันสารทเดือนสิบได้ แต่งดกิจกรรม "ชิงเปรต" เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจให้งดการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและเดินทางกลับบ้านทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


20 กันยายน 2564 ที่จ.สงขลา ออกประกาศมาตรการเข้มเนื่องในวันทำบุญสารทเดือนสิบที่กำลังจะถึง โดยในวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นเทศกาลชิงเปรต การทำบุญเดือนสิบครั้งแรก ปี 2564 ในปีที่ผ่านมาจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมทำบุญที่วัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ปีนี้จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงวันสารทเดือนสิบจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจวันสารทเดือนสิบจังหวัดสงขลา

สงขลาคุมเข้มเดือนสิบทำบุญได้แต่ "งดชิงเปรต"

ด้วยในวันที่ 22 กันยายน 2564 และวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดหรือสำนักสงฆ์ ในพื้นที่เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในวันสารทเดือนสิบ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิต 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีการค้นพบผู้ป่วยยืนยันอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปยังหลายพื้นที่ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ยังคงบังคับใช้มาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจวันสารทเดือนสิบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดความเสี่ยง

ในการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจวันสารทเดือนสิบจังหวัดสงขลาดังต่อไปนี้
ข้อปฏิบัติสำหรับวัดและสำนักสงฆ์

1. ให้คณะกรรมการวัดและสำนักสงฆ์ หรือหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าวัดและให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนลงทะเบียนก่อนเข้าวัด 
2. ให้จัดวางเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณประตูทางเข้าวัด
3. ให้ทำความสะอาดพื้นผิวในสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจก่อนและหลังการทำพิธี โดยให้เปิดหน้าต่าง ผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. ให้ทำเครื่องหมายจุดตั้งประกอบพิธีทางศาสนา โดยเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 2 เมตรโดยคำนวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อ 1 คนให้คัดกรองบุคคลโดยห้ามบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมให้จัดเฉพาะพิธีทางศาสนาเท่านั้นห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มอื่นๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจ
1. ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่วัดจัดเตรียมไว้ 
2. ให้สวมหน้ากากอนามัยให้ปิดทั้งปากและจมูกตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ
3. ห้ามการรวมกลุ่มพูดคุยหรือรวมกลุ่มการทำกิจกรรม ที่มีการรวมตัวอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก
4. เด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้งดการไปร่วมปฏิบัติศาสนกิจที่วัด
5. หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแม้จะมีอาการไม่มากให้งดการไปร่วมปฏิบัติศาสนกิจที่วัด

สงขลาคุมเข้มเดือนสิบทำบุญได้แต่ "งดชิงเปรต"

สงขลาคุมเข้มเดือนสิบทำบุญได้แต่ "งดชิงเปรต"

การปฏิบัติศาสนกิจ
1. ให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวและในแถว 2 เมตรโดยคำนวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า4 ตารางเมตรต่อ 1 คนหรือตามจุดที่วัดกำหนด จัดทำเครื่องหมายระบุไว้ 
2. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจให้งดการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและเดินทางกลับภูมิลำเนาทันที
เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม การทำบุญเดือนสิบให้สามารถสร้างศาลาวางหมรับ และอาหารคาวหวานได้ (ศาลารับ-ส่ง ตายาย) แต่ห้ามมีกิจกรรมชิงเปรตหลังจากเสร็จพิธี 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 ลงนามโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

สำหรับวัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นทั้งวัดนิกายธรรมยุตและมหานิกาย        วัดมหานิกายในพื้นที่จังหวัดสงขลา จะจัดให้มีการทำบุญวันสารทเดือนสิบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในวันสารทเดือนสิบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด ส่วนวัดธรรมยุตหลายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลางดการจัดทำบุญเทศกาลเดือนสิบ

สงขลาคุมเข้มเดือนสิบทำบุญได้แต่ "งดชิงเปรต"

ภาพ/ข่าว โดย:
สันติภาพ  รามสูต จ.สงขลา 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด