svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สร้างรายได้จากต้นบอนสีส่งขายทั้งในและนอกประเทศ

19 กันยายน 2564
1.7 k

ชาวทุ่งมะพร้าว พังงา ใช้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เป็นโอกาสสร้างรายได้จากการเพาะพันธุ์ต้นบอนสีส่งขายทั้งใน และต่างประเทศ

19 กันยายน 2564 นายชัยรัฐ ไชยชนะ ราษฎรบ้านบางดิน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด19 แม้จะเป็นวิกฤติที่สร้างความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ผู้คนล้มป่วย เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง เกิดการปิดกั้นพื้นที่หลายแห่ง

สร้างรายได้จากต้นบอนสีส่งขายทั้งในและนอกประเทศ

 

แต่ราษฎรในหมู่บ้านบางดินกว่า 45 ครอบครัว ประมาณ 200 คน ได้อาศัยช่วงวิกฤติครั้งนี้ เพาะเลี้ยงบอนสีจำหน่าย จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ที่รัก และชื่นชอบบอนสีชนิดต่าง มีการสั่งซื้อ และส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งรูปแบบของต้น และชนิดหัว สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่น้อยกว่าครอบครัวละ 3,000 ถึง 10.000 บาท ต่อวัน จนทำให้ทุกครอบครัวหันมาเพาะเลี้ยงบอนสีออกจำหน่ายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เป็นรายได้หลักของหมู่บ้าน

 

โดยในแต่ละวันนอกจากจะมีรถขนส่งสินค้า และพัสดุ เข้าไปรับต้นบอนสีที่บรรจุหีบห่อ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าทั่วประเทศแล้ว ยังมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปเลือกซื้อภายในหมู่บ้านต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

 

สร้างรายได้จากต้นบอนสีส่งขายทั้งในและนอกประเทศ

นางสาวพลอยไพลิน ทิพย์ดี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนเอง และญาติๆ ได้เก็บบอนสีซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปในสวนยางพารา และสวนปาล์ม มาปลูกไว้ดูเล่นแบบสวยงาม บางอย่างก็สั่งซื้อมาเพาะเลี้ยงไว้ จนกระทั่งมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงสนใจ มาขอแบ่งซื้อ ไปบ้าง และมีการจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นๆ นอกพื้นที่ จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

 

ปัจจุบันมีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ส่งต่อไปจำหน่ายทั่วประเทศ บางครอบครัวก็ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ ทุกครอบครัวจึงหันมาปลูกบอนสีขายกันอย่างจริงจัง เพราะมีรายได้งาม

 

สร้างรายได้จากต้นบอนสีส่งขายทั้งในและนอกประเทศ

 

นางสาวพลอยไพลินฯ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันไม่ด่าง บอนสี ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก บางรายเดินทางมาติดต่อขอซื้อที่บ้านให้ราคาสูงถึงต้นละ 40,000 บาท

 

สำหรับบอนสีที่นิยมปลูก และมีราคาสูงได้แก่ สายพันธุ์ ท้าวหิรัญพนาสูญ ราคาต้นละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท นางไหม ม่านนางพิมพ์ ไก่สุดสงวน เป็นต้น