svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

"แม่ฮ่องสอน"สืบสานประเพณี“ปอยข้าวต้มมัด”

แม่ฮ่องสอน -วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณี จัด“ปอยข้าวต้มมัด”ตามโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ณ บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง

\"แม่ฮ่องสอน\"สืบสานประเพณี“ปอยข้าวต้มมัด”

 

วันที่ 19 กันยายน 2564 นายชนก มากพันธ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดงานประเพณีปอยข้าวต้มมัด ณ วัดในสอย ชุมชนบ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮ่องสอน โดยมีนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามของคณะผู้จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ” กล่าวรายงาน

\"แม่ฮ่องสอน\"สืบสานประเพณี“ปอยข้าวต้มมัด”

\"แม่ฮ่องสอน\"สืบสานประเพณี“ปอยข้าวต้มมัด”

งาน “ประเพณีดีกู่” หรือ “งานประเพณีปอยข้าวต้มมัด” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ ตลอดถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นอัน จะเป็นเลี้ยงชีพของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

 

\"แม่ฮ่องสอน\"สืบสานประเพณี“ปอยข้าวต้มมัด”

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน