ครบ 15 ปีแล้ว !! สำหรับการโค่นอำนาจ “ทักษิณ ชินวัตร” ย้อนคำประกาศคณะรัฐประหาร ปี 2549 ว่าทำไมถึงต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นับเป็นเวลา 15 ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์การรัฐประหาร 19 กันยา 49 ในการโค่นอำนาจนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ซึ่งคณะรัฐประหารนำโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก

ย้อนคำประกาศ 19 กันยา 49 เหตุใดต้องรัฐประหาร “ทักษิณ”

ย้อนคำประกาศคณะรัฐประหาร  !

 

กลางดึกวันที่ 19 ก.ย. 2549 ทหารเข้าตรึงกำลังและควบคุมสัญญาณการออกอากาศโทรทัศน์ทุกช่องให้ตัดเข้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และขึ้นคำประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงเปิดเพลง “ความฝันอันสูงสุด

 

คำประกาศของคณะรัฐประหารซึ่งย้ำเหตุผลในการปฏิวัติใจความหลักพุ่งไปที่ปัญหาความแตกแยกขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงจนรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ,การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการส่อทุจริตและการหมิ่นเบื้องสูง

ย้อนคำประกาศ 19 กันยา 49 เหตุใดต้องรัฐประหาร “ทักษิณ”

คำประกาศคณะรัฐประหาร

“พี่น้องประชาชนที่เคารพ เนื่องด้วยขณะนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

 

ทรงเป็นประมุข ซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชากรเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์

 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานค และปริมณฑลไว้ได้แล้วโดยมิมีการขัดขวาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

 

บ้านเมืองจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อยู่ในความสงบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ด้วยเป็นที่ปรากฎความแน่ชัดว่า การบริหารราชการแผ่น ดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 

แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต่างฝ่าย

 

ต่างมุ่งหวังเอาชนะ ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มว่านับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

โดยประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

 

อย่างกว้างขวาง  หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่

 

ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหา 

 

และอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหมินเหม่ต่อการหมินพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น

 

ที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้ง ในหลายภาคส่วนสังคมจะได้พยายามประนีประนอมคลี่คลาย

 

สถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงได้ ดังนั้นคณะปฏิรูป

 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ

 

และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องยืดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนา

 

ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเสียเอง แต่จะได้คืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

 

ทรงเป็นประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ

 

รวมทั้งเทิดทูนไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงขนชาวไทยทุกคน”

 

พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหาร 19 กันยา 49

ต่อมาคณะรัฐประหารได้เลือกให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ของไทย โดยครองอำนาจตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2549-29 ม.ค. 2551 เป็นระยะเวลาเพียง 1ปีกว่า ก่อนคืนอำนาจให้ประชาชน

 

ซึ่งการรัฐประหารวันที่ 19 กันยา 49 ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของนาย ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทยที่ขณะนี้ยังไม่สามารถกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนได้ แต่ยังนับเป็นการรัฐประหารที่หลายได้ให้ความเห็นว่า “ทำเสียของ” จนคำดังกล่าวได้ตามหลอกหลอนพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหารจนมาถึงทุกวันนี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด