svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

18 กันยายน 2564
480

ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การทุจริต

18 กันยายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การทุจริต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตในลักษณะเชิงรุก ให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการใช้จ่ายงบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

จากนั้น ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย จ.เชียงราย 

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

1.แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม จากเดิมที่มีเฉพาะครูในโรงเรียน

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.

2.ให้แก้ไขTORและสัญญาการจ้างทำอาหารกลางวัน ในเรื่องการกำหนดค่าปรับจากเดิม ร้อยละ 0.1 เปลี่ยนเป็น 0.2 ตามหนังสือสั่งการ เพื่อรักษาผลปรพโยชน์ของโรงเรียนในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา

ป.ป.ช.เชียงรายสุ่มตรวจทุจริตอาหารกลางวันนร.