รีบด่วน! ก่อนเต็ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานศึกษา ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้เด็ก 10 – 18 ปี วันที่ 17 ก.ย. นี้ จำนวน 30,000 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสถานศึกษา รอบที่ 2 ในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ

 

โดยผ่านการเปิดรับสมัครให้ “สถานศึกษา” ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยเปิดให้สถานศึกษายื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 30,000 ราย

 

ขั้นตอนการดำเนินการของสถานศึกษา

ยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู “สถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน”

 

1.เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” (ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของสถานศึกษาจากอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานที่ได้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ไว้) เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

 

2.เข้าเมนู “สถานพยาบาล”

เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์

 

3.ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิกที่นี่

สถานศึกษาจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกรายเพื่อลงนามแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

 

17 ก.ย. นี้ เตรียมตัว! ลงทะเบียนรับซิโนฟาร์มให้เด็ก 10 - 18 ปี

4. เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง”

กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

สถานที่เข้ารับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สอบถามตารางนัดหมายได้ที่เบอร์ 084 040 5166

 

5.เข้าเมนู “ติดตามการจัดส่ง”

คลิกแว่นขยาย เพื่อให้สถานศึกษานำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด

 

6.แจ้งเตือนนักเรียนตรวจสอบ SMS วันนัดเข้ารับวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้แจ้งไว้ในระบบ โดยนักเรียนทุกคนเมื่อได้รับ SMS จะต้องเข้าไปทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเพื่อบันทึก QR Code นำมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

 

7. วันนัดหมายเข้ารับวัคซีน กรุณามาตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

- QR Code ที่บันทึกหลังจากเข้าทำแบบคัดกรองตามข้อ 6

- บัตรประจำตัวประชาชน

- บัตรประจำตัวนักเรียน

-หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (ตามที่ระบุในข้อ 3)

 

ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดที่บ่งบอกสถานศึกษาที่สังกัด (แนะนำเป็นเครื่องแบบแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน)

 

17 ก.ย. นี้ เตรียมตัว! ลงทะเบียนรับซิโนฟาร์มให้เด็ก 10 - 18 ปี

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

-อายุระหว่าง 10 – 18 ปี

-ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

-ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน

-ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

-บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

- ผู้ปกครอง และสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

- ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

 

17 ก.ย. นี้ เตรียมตัว! ลงทะเบียนรับซิโนฟาร์มให้เด็ก 10 - 18 ปี

 

ข้อกำหนด และข้อมูลของสถานศึกษา

สำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน ดังนี้

-เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา

-ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

-ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

-ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

-ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

-จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

-กำหนดให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

-จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ

-จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

 

สำหรับประกาศแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการฉีด

 

หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ศูนย์ประสานงานวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โทร 0 2576 6835 / 0 2576 8728 / 0 2576 6771 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์