svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ขึ้นทะเบียนดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล

เชียงใหม่ – รมว.ทส.แถลงขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว เป็นแห่งที่ 5 ของประเทศไทย เตรียมเสนอเขาพระแทว จ.ภูเก็ตเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 6 ด้านนายอำเภอเชียงดาว เผยชาวเชียงดาวภูมิใจ พร้อมบริหารพื้นที่ตามกติกาให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลอย่างยั่งยืน

             เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมณฑล ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว ร่วมการแถลงข่าว

ขึ้นทะเบียนดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล

             นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการมนุษย์และชีวมณฑล กับองค์การยูเนสโก มาเป็นระยะเวลา 45 ปี เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัยสู่พื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมและมีการพัฒนาที่ยั่งยื่น ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีพื้นที่ชีวมณฑล 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช นครราชสีมา, พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่, พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จ.ลำปาง , พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชีวมณฑล แห่งที่ 5 ของประเทศไทย

             สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของพืช สัตว์ป่า รวมไปถึงจิตวิญญาณของคนในท้องถิ่น ด้วยการมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป ดอยเชียงดาวมีศักยภาพเป็นต้นแบบการบูรณาการการให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิขชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้มีการผสมผสามกับนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่เชียงดาว
 

              ทางกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเสนอให้ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก โดยหวังว่าสถานของพื้นที่ดอยเชียงดาวจะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่คู่กับชาวเชียงดาวได้อย่างยั่งยืน บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ

              การผลักดันให้ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป็นเพียงจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเข้าไปสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแบบบูรณาการในพื้นที่ ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน

ขึ้นทะเบียนดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล

             พื้นที่สงวนชีวมณฑล คือพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก เป็นพื้นที่ที่คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน มีการเกื้อหนุนกัน คนดูแลป่า และป่าดูแลคน พื้นที่ชีวมณฑลทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสะท้อนให้เห็นถึง วิถีคนอยู่กับป่าซึ่งต้องอาศัยการมีจิตสำนึกและหวงแหนพื้นที่รักษาฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้คนรุ่นหลัง

              ในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่สงวนชีวมณฑลขึ้นอีก โดยได้กำหนดไว้เบื้องต้นที่ เขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต ในการจะเสนอขึ้นเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล การที่มีอยู่หลายที่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการให้คนอยู่กับป่าให้ได้ การที่มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป็นแห่งที่ 5 ในประเทศไทย และกำลังจะขอเสนอประกาศแห่งที่ 6 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป็นการสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านโยบายคนอยู่กับป่าสามารถทำได้

                สำหรับพื้นที่ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่พิเศษ ที่ชาวบ้านในชุมชนขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปดำเนินการผลักดันให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแสดงให้เห็นถึงว่าชุมชนมีความตระหนักในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมไปถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชน การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล สิ่งที่จะมีผลต่อชาวบ้านในพื้นที่ คือชาวบ้านจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน สิ่งที่พื้นที่จะได้รับต่อมาคือจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

               หลังจากที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล การพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปนั้น เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่สงวนชีวมณฑล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่คาดหวังในเรื่องของความสะดวกสบาย แต่ในเรื่องของความสะอาดจะต้องมีการดูแลอย่างจริงจัง โดยชุมชนต้องปลูกฝังในการรักษาความสะอาดในชุมชนต้องมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์

ขึ้นทะเบียนดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล

               นอกจากนั้นในพื้นที่เชียงดาวมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และสานต่อวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต

               นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ดอยหลวงเชียงดาว ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงดาวให้ความเคารพ การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงดาวที่ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หลังจากนั้นทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จะต้องร่วมกับบริหารจัดการดูแลดอยหลวงเชียงดาว ให้เป็นไปตามกฎกติกาการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ให้อยู่คู่กับอ.เชียงดาวต่อไปได้อย่างยั่งยืน