รู้หรือยัง! ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องหยุดงาน รักษาตัว กักตัว ขาดรายได้ ประกันสังคมยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณ

15 กันยายน 2564  สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค โควิด-19 ทาง สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

 ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

 

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

 

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

 

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

 

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

 

7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

ติดโควิด-19 ประกันสังคม จ่ายอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่

 

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือ ️โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดโควิด-19 ประกันสังคม จ่ายอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่