กระทรวงคลังฯ เตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ถือบัตรเดิมต้องดำเนินการสมัครใหม่ด้วย ทาง "เนชั่นออนไลน์" ได้รวบรวมขั้นตอนการสมัครไว้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2564 กระทรวงการคลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน


สำหรับการสมัครรอบใหม่ เพื่อเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาสมัครลงทะเบียน คาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย 

 

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

เปิดขั้นตอนการสมัคร "บัตรสวัสดิการแห่รัฐ" รอบใหม่ ครบจบที่นี่

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ มีดังนี้ 

 • ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน อาทิ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
 • ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้สมัครที่มี หรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

 

เปิดขั้นตอนการสมัคร "บัตรสวัสดิการแห่รัฐ" รอบใหม่ ครบจบที่นี่

 

 

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร สำหรับลงทะเบียนผู้สมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ประกอบด้วย

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
 • ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

 

สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ มีดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารใกล้บ้าน ได้แก่ ธกส., ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย
 • ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน
 • ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตนเอง
 • ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

สำหรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ >> "แบบฟอร์มลงทะเบียน"

 

เปิดขั้นตอนการสมัคร "บัตรสวัสดิการแห่รัฐ" รอบใหม่ ครบจบที่นี่