background-defaultbackground-default
สรรพากร ช่วยผู้ประกอบการนำชุดตรวจATK หักรายจ่าย 1.5 เท่า

ครม.อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจATK มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 กันยายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด – 19 แบบเร่งด่วน (แอนติเจน เทส คิท หรือ เอทีเค) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป (หักได้ 1.5 เท่า) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 แบบเร่งด่วน ที่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สรรพากร ช่วยผู้ประกอบการนำชุดตรวจATK หักรายจ่าย 1.5 เท่า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าชื้อชุดตรวจATK ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 จะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด