svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตา! ครม.เคาะลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน

14 กันยายน 2564
326

นายกฯ นำถกครม.เต็มคณะสัปดาห์​ที่สอง เตรียมอนุมัติลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน บรรเทาผลกระทบโควิดระบาด ขณะที่ต้องจับตาการของบผูกพันธ์ข้ามปีกระทรวงกลาโหม

 

14 กันยายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)  ทำเนียบรัฐบาล เต็มคณะเป็นสัปดาห์​ที่สองหลังมีการผ่อนคลาย​มาตรการ​การป้องกัน​การแพร่ระบาด​เชื้อโควิด-19

 

สำหรับวาระการประชุม​ที่น่าสนใจ ทางคณะกรรมการประกันสังคม จะมีการขอที่ประชุมอนุมัติ​ให้ความเห็นชอบ ลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนม.33 และม.39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา ร้อยละ 2.5 จากเดิมที่ต้องจ่ายร้อยละ 5  ซึ่งหากที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอัตรา 750 บาท ต่อเดือน จะเหลือจ่ายเพียง 375 บาท ต่อเดือนเท่านั้น

 

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงาน จากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด19 และบรรเทาภาระของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ขณะที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะขอขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก  ,อ.สุคิริน ,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 

 

ส่วนกระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกองทัพบก

 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพ ติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ... 

 

ขณะที่​สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย  กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) (กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) และ  กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)

 

สํานักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ  พร้อมขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ

 

กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจเอทีเค และนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า