svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

อว. เบิกจ่ายเงิน 6,300 ล้านบาท “ช่วยลดค่าเทอม” นิสิต นักศึกษา

13 กันยายน 2564

อว. เบิกจ่ายเงินส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 123 แห่ง เร่งดำเนินการในอีก 44 แห่ง พร้อมจัดสรรเงินเยียวยาช่วยนักเรียน รร.สาธิต

13 กันยายน 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ อว. ดำเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยอนุมัติเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น

 

ขณะนี้ อว. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ อว.ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่นิสิตนักศึกษาในส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

 

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไปแล้ว จำนวน 123 แห่ง จากทั้งหมด 167 แห่ง เป็นจำนวนเงินกว่า 6,300 ล้านบาท

 

ขณะที่อีก 44 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม และจะจัดส่งมายัง อว. โดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ง อว.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนต่อไป

 

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่ง อว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 

ขณะนี้ อว. ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียนมายัง อว. เพื่อรับงบประมาณช่วยเหลือแล้ว โดย อว.พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อโอนให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วที่สุด

 

อว. เบิกจ่ายเงิน 6,300 ล้านบาท “ช่วยลดค่าเทอม” นิสิต นักศึกษา