svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

อว. เบิกจ่ายเงิน 6,300 ล้านบาท “ช่วยลดค่าเทอม” นิสิต นักศึกษา

13 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อว. เบิกจ่ายเงินส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 123 แห่ง เร่งดำเนินการในอีก 44 แห่ง พร้อมจัดสรรเงินเยียวยาช่วยนักเรียน รร.สาธิต

13 กันยายน 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ อว. ดำเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยอนุมัติเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น

 

ขณะนี้ อว. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ อว.ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่นิสิตนักศึกษาในส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

 

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไปแล้ว จำนวน 123 แห่ง จากทั้งหมด 167 แห่ง เป็นจำนวนเงินกว่า 6,300 ล้านบาท

 

ขณะที่อีก 44 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม และจะจัดส่งมายัง อว. โดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ง อว.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนต่อไป

 

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่ง อว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 

ขณะนี้ อว. ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียนมายัง อว. เพื่อรับงบประมาณช่วยเหลือแล้ว โดย อว.พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อโอนให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วที่สุด

 

อว. เบิกจ่ายเงิน 6,300 ล้านบาท “ช่วยลดค่าเทอม” นิสิต นักศึกษา

logoline