svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผลโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3เห็นขอบ 472 เสียง ไร้เงา"ธรรมนัส"

10 กันยายน 2564

ผลลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วาระ 3 ส.ส+ส.ว.เห็นขอบ 472 เสียง ไม่เห็นชอบ ส.ส.+ส.ว. รวม 33 เสียง งดออกเสียงรวม ส.ส.+ ส.ว. 187 เสียง คะแนน ส.ส. จากพรรคการเมืองที่มิได้ดำรงตำแหน่งฯ เห็นชอบ 142 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 54 เสียง รวม 206 คน ไร้เงา "ธรรมนัส"

10 กันยายน 2564 การประชุมรัฐสภา เพื่อผลการนับคะแนนการลงมติในวาระที่สาม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ผลดังนี้

 

1.คะแนน ส.ส. จำนวน 467 คน เห็นชอบ 323 คน ไม่เห็นชอบ 23 งดออกเสียง 121  

 

2.คะแนน ส.ว. จำนวน 225 คน เห็นชอบ 149 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 66 

 

เห็นขอบ ส.ส+ส.ว. รวม 472 เสียง

ไม่เห็นชอบ ส.ส.+ส.ว. รวม 33 เสียง

งดออกเสียงรวม ส.ส.+ ส.ว. รวม 187 เสียง 

ผลโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3เห็นขอบ 472 เสียง ไร้เงา"ธรรมนัส"

 

คะแนน ส.ส. จากพรรคการเมืองที่มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เห็นชอบ 142 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 54 เสียง รวม 206 คน

 

มีรายงานว่า การลงมติในวันนี้ไม่ปรากฎว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เพิ่งถูกปลดจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาลงคะแนนเสียง