ด่วน! ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศพระบรมราชโองการ ให้ "ธรรมนัส-นฤมล" พ้นตำแหน่ง รมต. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.

หลังจากที่มีข่าวการประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (อ่านต่อรายละเอียด)

ด่วน! มีพระบรมราชโองการให้ "ธรรมนัส-นฤมล" พ้นตำแหน่ง รมต.

ด่วน! มีพระบรมราชโองการให้ "ธรรมนัส-นฤมล" พ้นตำแหน่ง รมต.

 


 

ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศเรื่องให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยระบุเนื้อหาว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่
10 กรกฎาคม 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ด่วน! มีพระบรมราชโองการให้ "ธรรมนัส-นฤมล" พ้นตำแหน่ง รมต.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน