svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อ-ดอกเบี้ยสู้ภัยโควิด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง การให้"สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" พร้อมประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้"สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19"

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 696 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะจัดการ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อ-ดอกเบี้ยสู้ภัยโควิด

ข้อ 1 คุณสมบัติผู้กู้ 1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) เป็นผู้มีรายได้ประจํา เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

(2) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.3 เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19

1.4 ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

ข้อ 2 วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 ทําให้มีรายได้ลดลง

ข้อ 3 จํานวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจําเป็น ไม่เกินรายละ 10 ,000 บาท

ข้อ 4 ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด ) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชําระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

ข้อ 5 วิธีการคํานวณการชําระคืนเงินกู้

5.1 ชําระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยปลอดชําระหนี้ 6 งวดแรก

5.2 การคํานวณชําระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ราชกิจจาฯ ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อ-ดอกเบี้ยสู้ภัยโควิด

ข้อ 6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ธนาคารออมสิน

ข้อ 7 หลักประกันการกู้เงิน ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ข้อ 8 เงื่อนไขอื่น ๆ

8.1 ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

8.2 ช่องทางให้บริการสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo

ข้อ 9 ระยะเวลาดําเนินการ อนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อ-ดอกเบี้ยสู้ภัยโควิด

วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ ๖ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 696 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะจัดการ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศกําหนดไว้ดังนี้

ข้อ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ ๐.35 ต่อเดือน

ข้อ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ ๐.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกําหนดชําระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน