svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน

09 กันยายน 2564

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าว “กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง Smart Virtual Gallery and Identity เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน

8 กันยายน 2564 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง Smart Virtual Gallery and Identity” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน นางรัตนาภรณ์ พึ่งบุญไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผศ.ดร.เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาตินานาชาติแสตมฟอร์ด นายมนตรี เสวกวงษ์ ผู้ชำนาญการด้านซอฟด์แวร์ ร่วมเสวนาเรื่อง " Digital Technologyกุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน"

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็งจากฐานราก เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลไปสู่ตลาดโลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ตรงตามความต้องการของตลาดในปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนซึ่งได้ดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล” จึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนต่อยอดสู่ระดับสากล

เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยปรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาฯ ให้ตอบโจทย์ เทรนด์การตลาดใหม่ในยุค New Normal ด้วยการนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 50 ราย/50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย และของตกแต่งที่ระลึก มาสร้างเรื่องราวพร้อมจำลองข้อมูลเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง (Virtual Gallery) ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริง ช่องทางการรับชมงานได้ที่ เพจกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIProm ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เข้าร่วมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นางรัตนาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายด้านการพัฒนาความสำคัญกับในการนำเสน่ห์ของวิถีความเป็นไทย ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างงานและเพิ่มรายได้กับชุมชน และในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนต่อยอดสู่ระดับสากล เพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มาปรับใช้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน

เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน

เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่ผ่านการพัฒนาฯ ให้ตอบโจทย์เทรนด์การตลาดใหม่ในยุค New Normal โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการเชื่อมโยงธุรกิจและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง

การดำเนินงานในระยะแรกนี้จะเป็นการ “สร้างระบบและสร้างการรับรู้” ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล มองเห็นภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมายเป็นประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทอื่นๆ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวและการแถลงข่าวในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้เห็นรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ที่ชื่นชอบผลงานชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำไปต่อยอดในเชิงขององค์ความรู้หรือการประกอบธุรกิจต่อไป

เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาออนไลน Digital Technology กุญแจแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน