svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม

07 กันยายน 2564
350

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 13,800,000 บาท

7 กันยายน 2564 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยภายในพิธีมีนายเสวก ประเสริฐสุข รองนายก อบจ.ปทุมธานี และหัวหน้าส่วนงาน อบจ.ปทุมธานี พร้อมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการมีอาชีพอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษาให้ทั่วถึง และครอบคลุมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำ ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี

อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม

โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงานท้องถิ่น มีจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศและโลก

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า จากการที่เราเคยทำ MOU กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กในจังหวัดปทุมธานี เดินหน้าไปสู้การมีอาชีพต่อไปในอนาคต ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีที่แต่ละสถาบันทำหนังสือมาเพื่อให้เราอนุมัติให้ จากนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีได้เตรียมห้องรองรับเพื่อนำผลงานต่างๆ มาแสดงให้เห็นเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อยอดเด็กเราให้มีอนาคตต่อไป

อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม

 

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กล่าวว่า งบประมาณที่ทาง อบจ.ปทุมธานีได้สนับสนุนให้โรงเรียนละ 600,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน เราเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนนั้นมีความสามารถในตัว ไม่ใช่เพียงด้านวิชาการอย่างเดียว ฉะนั้นสิ่งที่เขามีความสามารถเราจะต้องพัฒนาให้เขาประกอบอาชีพได้ แต่ละโรงเรียนได้เปิดสาขาที่แตกต่างกัน การส่งเสริมนักเรียนเมื่อเขาสามารถเรียนได้ เขาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตตั้งแต่เรียน ม.ปลาย เพื่อไปต่อมหาวิทยาลัยได้เลย โดยเราได้ทำ MOU ไว้แล้ว ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ครบวงจร โดยการสนับสนุนจาก อบจ.ปทุมธานี

อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม อบจ. มอบ 13.8 ล้าน หนุนพัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 23 โรงเรียนปทุม

 

ข่าวโดย อนันต์ วิจิตรประชา