svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

07 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทาน จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

7 กันยายน 2564 ที่บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่พบการระบาดสูง อีกทั้งจังหวัดชัยนาทได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งการฉีดวัคซีนพระราชทานได้ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว.ได้เลือกจังหวัด ชัยนาท เป็น 1 ใน 17 จังหวัด ที่ได้รับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับชาวชัยนาท จำนวน 2,500 คน (คนละ 2โดส) ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เริ่มฉีดเข็มแรกในสัปดาห์นี้

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง


 

ซึ่งวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจาก ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และพระภิกษุ

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 

ข่าวโดย ธนพนธ์ แสงทอง

logoline