"มลาบรี" หรือ ตองเหลืองชนเผ่าชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ ชนเผ่าชาวไทยภูเขาและคนพื้นเมืองผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ให้ 550 คน ที่ รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองน่าน โดยนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 

มลาบรี ชนเผ่าตองเหลืองได้วัคซีนพระราชทาทชิโนฟาร์ม

สำหรับชนเผ่าชาวไทยภูเขาที่เข้ารับวัคซีนประกอบด้วย มลาบรี หรือ ตองเหลือง เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ คนพื้นเมือง และผู้สูงอายุ 7 หมู่บ้าน มี บ้านห้วยลี่ หมู่ 3 บ้านน้ำโค้ง หมู่ 5 บ้านสองแคว หมู่ 5 บ้านปางเป๋ย หมู่ 8 บ้านใหม่ในฝัน หมู่ 12 บ้านกลางพัฒนา หมู่ 13 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ 14 จำนวน 550 คน
มลาบรี ชนเผ่าตองเหลืองได้วัคซีนพระราชทาทชิโนฟาร์ม

นายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ฝ่ายปฐมภูมิ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เพื่อฉีดให้บริการกลุ่ม 7 ชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งหมด 10,000 โดส ซึ่งจะกระจายไปในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ผู้พิการ และอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยากต่อการเข้าถึง ให้เข้าถึงการรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และยากในการเดินทางจึงขยายสถานที่ฉีดให้บริการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง

 

หลังจากฉีดแล้วรอสังเกตอาการ ไม่พบผู้มารับบริการมีอาการข้างเคียง ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้สนับสนุนวัคซีนชิโนฟรามมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

 

ตรวจสอบคิวฉีดวัคซีนพระราชทาน