svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.บูรณาการบริหารจัดการโรคโควิด-19

02 กันยายน 2564

กทม.บูรณาการความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

2 กันยายน 2564  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

 

กทม.บูรณาการบริหารจัดการโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนด

 

กทม.บูรณาการบริหารจัดการโรคโควิด-19

 

เพื่อให้สถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาด และสถานที่สาธารณะต่างๆ เปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

กทม.บูรณาการบริหารจัดการโรคโควิด-19

 

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำแนวทางการทำงานตามระบบการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ที่มีการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation : CI) ศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation : Semi CI)

 

การดำเนินงานของศูนย์เอราวัณ การรับส่งผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) สายด่วนโควิด 50 เขต และการดำเนินงาน Bangkok CCRT เพื่อให้การบริหารจัดการโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น