เช็กด่วน โคราชออกคำสั่งมาตรการคลายล็อก นั่งกินร้านอาหารได้แต่จำกัดคน แต่ยังกำหนดเวลาห้ามออกจากบ้าน มีผลพรุ่งนี้ 1 ก.ย.2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม นายกอบชัย  บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 1.  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน 25 คน สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.)ในพื้นที่รับผิดชอบ และหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 25 คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยยื่นผ่าน ศปก. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ในแต่ละกรณี เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมมนาหรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเคยอนุญาต ให้จัดกิจกรรมได้ก่อนหน้านี้ หากประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขออนุญาตต่อ ศปก.ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.กิจการที่ได้รับยกเว้น กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 2 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
 

(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน
(4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด
(5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้ แต่หากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพรโรคให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องหรืออาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมนั้นได้
 

1.มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการภาครัฐและแผนการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรวัคซีน ยา เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งส่วนบุคคล องค์กร ผู้ประกอบการแต่ละประเภทและแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคตให้ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรและหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคตในการเปิดสถานที่และการดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป อย่างปลอดภัยต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยให้มีการประเมินผลภายในหนึ่งเดือน
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(1) ให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถานศึกษาทุกประเภทรวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ ยังคงงดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท (แบบ On Site) จนกว่าจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น (On demand) หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On Hand) ตามความเหมาะสมแทน ยกเว้น การจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นอำนาจหรือดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
(2) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกันด้วย
(3) สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้
(4) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้า และให้ใช้ระบบกรจองคิวนัดหมายล่วงหน้า
(5) ตลาดนัด ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติจนถึง 20.00 นาฬิกา เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค
(6) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 20.00 น. เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ประกอบด้วย
(ก) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้ โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการภายในร้านไม่เกินรายละหนึ่งชั่วโมง
(ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า
(ค) กิจการ/กิจกรรม ที่ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ประกอบด้วย สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม
(7) สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่งสนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาสามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่เป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ได้
(8) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติได้ โดยไม่มีผู้ชมในสนาม แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
(9) โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ การจัดกิจกรรมการประชุม การสัมมนาหรือการจัดเลี้ยง ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน 25 คน สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 25 คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยยื่นผ่าน ศปก. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ในแต่ละกรณี เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค
(10 ) ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดบริการได้ตั้งแต่ 04.00 น. ถึง 20.00 น.
(11) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ให้เปิดบริการได้ โดยให้มีมาตรการทางสาธารณสุข มีการคัดกรองผู้ใช้บริกร รักษาระยะห่าง ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการจัดประกวดพระทั้งนี้สถานที่ซึ่งได้รับการผ่อนคลายมาตรการตามข้อ 4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
กรณีการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดนครราชสีมา การเดินทางข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนครราชสีมาไปยังพื้นที่อื่นสามารถกระทำได้ แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรคและหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการ หรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด ข้อ 6 การขนส่งสาธารณะให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างการมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง นอกจากนี้ให้จัดบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอต่อความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งประชาชนเข้ารับวัคซีนและบริการทางการแพทย์ข้อ 7 ให้ปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
(1) สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
(2) สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
(3) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(4) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
(5) สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา หรือ สถานที่แข่งสัตว์อื่นๆ
(6) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(7) สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม เครื่องเล่นเกม
(8) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
(9) สนามม้า
(10) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
(11) สวนน้ำ สวนสนุก
(12) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
(13) สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
(14) สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย
(15) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
(16) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
(17) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
(18) สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
(19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน
ทั้งนี้คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6324/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6482/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในเรื่องการดำเนินการสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในเรื่องมาตรการสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในเรื่องการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคล การห้ามออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ข้อยกเว้นการการห้ามออกนอกเคหสถาน เงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งยังมีผลบังคับใช้ต่อไปในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ เป็นการชั่วคราว ดังนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง