นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามคำสั่ง เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (ฉบับที่ ๘๖) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศ "คลายล็อกดาวน์" ให้ประชาชนสามารถดำเนินการหรือทำกิจการบางอย่างได้ โดยประกาศดังกล่าว ลงนามโดยนายวีระศักดิ์ วิจตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

ชาวสมุทรสาคร เฮ "คลายล็อกดาวน์" ทันที ไม่ต้องรอ 1 ก.ย.

สำหรับคำสั่ง "คลายล็อกดาวน์" ของจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ฉบับที่ 86 มีรายละเอียดใจความสำคัญ ดังนี้ 

1.ร้านเสริมสวย ตัดผม (ไม่รวมสถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม) ให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะตัดผมเท่านั้น โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง และให้จัดระบบ นัดหมายผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดความแออัด

2.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอนุญาตให้เปิดทำการได้ 6 ชั่วโมง สามารถขยายระยะเวลาเปิดทำการได้อีก 2 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง

โดยให้แจ้งความประสงค์และเสนอเวลาเปิด-ปิดที่ชัดเจน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ชาวสมุทรสาคร เฮ "คลายล็อกดาวน์" ทันที ไม่ต้องรอ 1 ก.ย.

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ชาวสมุทรสาคร เฮ "คลายล็อกดาวน์" ทันที ไม่ต้องรอ 1 ก.ย.