svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เกษตรฯ เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

27 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การดำเนินการส่งมอบบสระเก็บน้ำ และปัจจัยปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตาก

27 สิงหาคม 2564  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในส่วนของการดำเนินการส่งมอบบสระเก็บน้ำและสนับสนุนปัจจัยปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จังหวัดตาก ว่า ในเบื้องต้นได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จัดพิธีส่งมอบบสระเก็บน้ำและปัจจัยปรับปรุงบำรุงดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลวังประจบ จำนวน 3 ราย ณ แปลงเกษตร บ้านหนองร่ม หมู่ 5 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธี
เกษตรฯ เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรฯ เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ยังได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้จ้างงานโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 34 ราย โดยได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เกษตรฯ เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นโครงการที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรได้จริง ในช่วงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และวิกฤตการระบาดของโรคโควิค-19 ในขณะนี้

เกษตรฯ เร่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่