svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่รพ.ม.นเรศวร

26 สิงหาคม 2564

พิษณุโลก - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำมาช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร รับพระราชทาน

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่รพ.ม.นเรศวร

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มี ความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากนั้น ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งผู้ป่วยโรคอื่นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 16 ราย ณ หอผู้ป่วยวิกฤติ MICUจำนวน 1 ราย และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Hospital filed) จำนวน 36 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่รพ.ม.นเรศวร

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดนี้ จะช่วยชีวิตผู้ป่วยและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่รพ.ม.นเรศวร

ข่าว/ภาพโดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก