svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอนามัยเผย ผลสำรวจยังพบประชาชนไม่สวมหน้ากาก หรือสวมผิดวิธี

กรมอนามัยเผย จากผลสำรวจของอนามัยโพล พบว่าประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบร้อยละ 26.8 ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือสวมผิดวิธี

25 สิงหาคม 2564 จากผลสำรวจของอนามัยโพล ประเด็น “พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตามหลัก DMHTT และการสังเกตเห็นคนในชุมชน     ละแวกที่พักสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน” ณ วันที่ 19 ก.ค. – 20 ส.ค. 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 6,087 คน พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ประชาชนปฏิบัติได้มากที่สุดคือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะ ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ล้างมือเป็นประจำร้อยละ 94.3 รักษาระยะห่าง ร้อยละ 91.7 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 91 และแสกนไทยชนะ ร้อยละ 64.4 ตามลำดับ จากผลโพลยังได้สะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดนั้น พบเห็นผู้คนสวมหน้ากากและสวมถูกต้อง ร้อยละ 73.2 ขณะที่ร้อยละ 26.8 ยังสวมหน้ากากกันน้อยและสวมไม่ถูกต้อง

 

กรมอนามัยเผย ผลสำรวจยังพบประชาชนไม่สวมหน้ากาก หรือสวมผิดวิธี

โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านละอองน้ำมูก น้ำลาย เวลาไอหรือจาม แต่ถ้าทุกคนสวมหน้ากากป้องกันจะสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้ 

 

กรมอนามัยขอเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โดยต้องสวมให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง จึงต้องยกระดับการสวมหน้ากากเข้มงวดเมื่อออกนอกบ้าน และเมื่ออยู่ภายในบ้านเวลาทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะช่วงที่ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน หรืออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงด้วย