(คลิป) ตามที่ ป.ป.ช. แถลงความก้าวหน้าคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และพวก ถูกกล่าวหา ล่าสุดศาลฎีกานักการเมือง ประทับรับฟ้อง ทำให้ให้นายวิรัช ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. แถลงความก้าวหน้า คดีทุจริตสนามฟุตซอลที่มี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และพวกรวม 123 คน ถูกกล่าวหา ร่วมกันทุจริตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

 

คดีนี้ ป.ป.ช. ใช้เวลาดำเนินการจนถึงวันที่อัยการสูงสุด ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันที่ 14 กันยายน นี้ รวมเวลาทั้งสิ้น 723 วัน

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่

 

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่

 

ที่มาคดีทุจริตสนามฟุตซอล เริ่มต้นที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 18 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 4,459,420,000 บาท 

 

ในช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2555 นายวิรัช รัตนเศรษฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในขณะนั้น และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลงขณะนั้น (ปัจจุบันเป็น ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ) ซึ่งเป็นน้องสาวนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ได้สั่งการให้พวกของตน เข้าไปประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เพื่อจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลให้ โดยเข้าไป “ครอบงำ” “บงการ” การใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินดังกล่าวโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย

 

อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 ซึ่งบัญญัติว่า “...ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้...

 

ใน 2 โครงการหลัก คือโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล รวมถึงมีการวางแผนทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายประการเพื่อให้กลุ่มเอกชน พรรคพวกของตนเองได้เข้าเป็นคู่สัญญา และการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

6 ส.ค.2562 ป.ป.ช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 9:0 เสียง ชี้มูลความผิด นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวกรวม 24 ราย
ดังนี้ 
1.นักการเมือง และผู้ประสานงาน 6 ราย 
-วิรัช รัตนเศรษฐ
-ทัศนียา รัตนเศรษฐ 
-สัมฤทธิ์ ปลั่งกลาง
-กุลธิดา วีรตานนท์ 
-ประภัสร์ ลิมานันท์
-ทัศนาพร เกษเมธีการุณ 

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่
2.กลุ่มข้าราชการ 9 ราย
-ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาฯสพฐ.
-รังสรรค์ มณีเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผน สพฐ
-ประยงค์ ตั้งเจริญ ผอ.ส่วนการงบประมาณ
-นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.เขต 2
-วิโรจน์ เลิศพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านพระพุทธ
-อนันต์ สุวรรณะ ผอ.ร.ร.บ้านตูม ราษฎร์บูรณะ
-ทองอินทร์ ไปเจอะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองพลอง
-พูนพิสมัย เปี่ยมสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหัวทำนบ
-อ้อย สงึมรัมย์ ผอ.ร.ร. วัดหนองนา 

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่
3.กลุ่มเอกชน 9 ราย
-เบญจพันธ์ บุญบงการ
-บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด
-ยี พณิชยา
-มานัส ชาวนา 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
-บริษัท วอเตอร์ ฮีล แลนด์ จำกัด
-ฐิติรัตน์ ทันหาบุรุษ
-รัตนา มงคลสกุล
-วิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่

ป.ป.ช. ส่งสำนวนแรกให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง 

 

26 พ.ย.63 อัยการสูงสุด เห็นควรสั่งฟ้อง "วิรัช" กับพวก สำนวนที่ 1

 

18 ธ.ค. 2562 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเพิ่ม และส่งสำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่ม อีก 6 สำนวน โดยสำนวนที่ 2 ถึง 6 นายวิรัช ถูกกล่าวหา พร้อมบริษัทเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษา ประถมศึกษาเขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 7 และสำนักงานมัธยมเขต 31 จำนวนโรงเรียนถูกตรวจสอบ กว่า 50 แห่ง งบประมาณการทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา 7 สำนวน มูลค่ากว่า 180 ล้านบาท 

 

มีเพียงสำนักงานประถมศึกษาเขต 6 นครราชสีมา เขตเดียว ที่ไม่มีสนามฟุตซอลจากงบประมาณนี้ จึงไม่ถูกสั่งฟ้อง

แผนประทุษกรรมในคดี
1.ชินภัทร เลขาฯสพฐ. ทำคำขอเพิ่มเติมงบประมาณ กว่า 7,000 ล้านบาท ไม่มีรายละเอียด
2.วิรัช ขณะสังกัดเพื่อไทย / ทัศนาพร เป็นนายกอบต.ห้วยแถลง ให้พรรคพวกไปประสานผอ.รร. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
3.ส.ส.แปรญัตติค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ทั้งสิ้น 4,459 ล้านบาท
4.เลขาฯสพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ 
5.วิรัช สั่งการให้ผู้ประสานงาน ร่วมกับตัวแทนบริษัทที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา ประสานผอ.รร.

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่

ความเสียหายต่อรัฐ
-สนามฟุตซอลที่ก่อสร้างเสร็จแล้วใช้งานไม่ได้
-ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เรียกผู้รับจ้างมาแก้ไข และไม่ยึดหลักประกันสัญญาเพื่อบรรเทาความเสียหาย

ย้อนรอย!!ทุจริตสนามฟุตซอล ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง "วิรัช" ยุดิปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 2 มิ.ย. 2564 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด พิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ใน 7 สำนวนคดีฟุตซอล แล้ว มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายวิรัช กับพวก รวมทั้งสิ้น 84 ราย 

 

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด บอกว่า จะยื่นฟ้องศาลฯ ได้ภายในวันที่ 14 กันยายน นี้ และอัยการได้ประสานให้คณะกรรมการป.ป.ช.แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 88 รายมาศาลฯ ในวันนัดดังกล่าว แล้ว
 
วันที่ 5 ส.ค.2564 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยว่า ได้รับประสานจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.กำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งหมายแจ้งให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แลผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 88 คนมาศาลฯ

ในวันนี้ (2 พ.ย.64) องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกานักการเมือง พิจารณาสำนวนเเล้วมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ซึ่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 11 (วิ.อม.) บัญญัติไว้ว่าหากศาลประทับฟ้องเเล้วให้จำเลยยุติปฏิบัติหน้าที่ เว้นเเต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น จำเลยที่มีตำเเหน่งหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล


สำหรับคดีนี้ศาลนัดพิจารณาคดีนัดเเรกวันที่ 20 ธันวาคม 2564  เวลา 9.00 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งศาลฎีกานักการเมือง ที่ออกมาดังกล่าว ส่งผลให้ นายวิรัช ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที และหน้าที่อื่นในสภาฯ ด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด