คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ 4 มาตรการคุมโควิด 19 เพื่อเตรียมการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ยกภูเก็ตแซนบ็อกก็เป็นหนึ่งในมาตรการเปิดเประเทศ ขณะเดียวกันเตรียมประเมินหลัง 31 สิงหาคมนี้ ก่อนตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการต่างๆ

24 สิงหาคม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังการกระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้หารือ 4 ประเด็นสำคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้ 

 

  • 1.การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and Living with Covid-19) เตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤต มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ให้จำนวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพระบบสาธารณสุขรองรับได้ ใช้กลยุทธ์ ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรง รวมถึงการพัฒนาวัคซีนใหม่อย่างครบวงจร มาตรการ DMHTT และ Universal Prevention เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยหน่วยเยี่ยมบ้านเคลื่อนที่ (CCRT) ใน กทม. ปริมณฑล และพื้นที่ระบาด ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเอง และคัดกรองด้วย Antigen Test Kit  

 

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เคาะ 4 มาตรการ เตรียมเปิดประเทศ

  • 2. เห็นชอบหลักการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ใช้แนวคิดกลุ่มคนที่แข็งแรงและอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่จำกัด ไม่ปะปนกับบุคคลภายนอก ใช้การสุ่มตรวจเพื่อประเมินสถานการณ์

 

ถ้าพบการติดเชื้อโควิด-19 เกินร้อยละ 10 แยกไปรักษาที่รพ.สนาม และเฝ้าระวังคนที่เหลือให้สามารถทำงานต่อไปได้ เมื่อครบ 28 วัน ตรวจภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันจะสามารถทำงานต่อไป กลับบ้านได้

 

ผลดีคือ ไม่ต้องปิดโรงงาน แรงงานได้ค่าจ้าง เศรษฐกิจไปต่อได้ โดยมีกลไกด้านการสื่อสารทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำและระบบพี่เลี้ยง ด้านกำกับประเมินผล ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เคาะ 4 มาตรการ เตรียมเปิดประเทศ

 

  • 3.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง เรื่อง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง เรื่อง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพาหนะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาประเทศไทยทั้งในด่านบก เรือ และอากาศ 

 

  • 4.สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมรับรู้และร่วมดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยังได้รับทราบมติคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เห็นชอบให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Sputnik V เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้


ส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่ง เดิมนั่นมีการกำหนดการล็อกดาวน์ ไปถึง 31 สิงหาคม หลังจากนี้ จะเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทางที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้ร่วมกันหารือข้อเสนอมาตรการที่นำไปสู่การเปิดประเทศ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่มีการเตรียมการและวางแผนภายใต้มาตราการการควบคุมโรค อาจจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะและรายงานข้อเสนอไปยังทาง ศบค.ต่อไป


ทั้งนี้ต้องดูข้อมูลสถานการณ์ตัวเลข ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรายวันเริ่มลดจำนวนลงจากหลายๆ มาตรการที่ดำเนินการอยู่ แต่ยังถือเป็นจุดเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังและยังต้องเข้มงวดมาตรการต่างๆ ยังต้องประเมินสถานการณ์อีกภายในสองสัปดาห์ข้างหน้านี้


จากนโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีภายใน 120 วันยังถือเป็นเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนอย่างโครงการภูเก็ตแซนบ็อก ที่ผ่านมาก็ถือเป็นหนึ่งในการเปิดประเทศ ทั้งนี้การเปิดประเทศอาจไม่ได้เปิดพร้อมกันทุกพื้นที่ทั้งหมดต้องประเมินพื้นที่แต่ละส่วนอีกครั้ง