svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ

20 สิงหาคม 2564

ภูเก็ต - สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต ชั่วคราว 14 วัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -2 กันยายน 64 หลังพบแรงงานประมงติดเชื้อ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 129 ราย ซึ่งเป็นสถิติใหม่อีกครั้ง

จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่งที่ 4751/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 49/2564 ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปิดท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หรือท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2564 

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ

สำหรับเหตุผลของการสั่งปิดท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นการชั่วคราวนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ขยายการแพร่จากบกสู่แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ เพราะเมื่อเรือประมงเข้าจอดท่า เพื่อขึ้นสัตว์น้ำหรือทำกิจกรรมเสร็จ แรงงานบางส่วนได้ออกนอกบริเวณท่าเรือไปทำกิจกรรมกับกลุ่มบุคคลอื่นที่ติดเชื้อจนมีการแพร่ไปสู่แรงงานประมงในเรือ เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคมิให้แพร่กระจายในแรงงานในเรือประมง จึงต้องทำการปิดท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราว

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ  
 

ประกาศดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ โดยห้ามบุคคลเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เว้นแต่ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข การกู้ชีพกู้ภัย การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งราชการหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ แต่ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสหรือเป็นผู้ที่หายป่วยจากอาการโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test kit) หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือผู้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพิจารณาอนุญาตหรือแจ้งให้มาคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นการเฉพาะราย นอกจากนี้ยังห้ามเรือประมงเข้า – ออก เว้นแต่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเหตุสุดวิสัย 

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ
สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ

ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซื้อขายสัตว์น้ำ หรือกิจกรรมอื่นใดบริเวณท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ เว้นแต่เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณท่าขนถ่ายสัตว์น้ำทั้งหมด รวมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยวิธี ATK (Antigen Test kit) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในเรือประมงทุกลำที่มีประวัติใช้บริการท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หากพบแรงงานในเรือลำใดติดเชื้อ ให้ส่งตัวเข้ารับการรักษาหรือกักตัวตามความเหมาะสม ส่วนคนในเรือที่เหลือทั้งหมดให้กักตัวเองในเรือ ณ พิกัดจุดจอดเรือเกาะตะเภาน้อย เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบการติดเชื้อ เว้นแต่เรือขนาดเล็กหรือสภาพเรือไม่พร้อมออกไปจอดที่จุดกำหนด ให้แรงงานกักตัวอยู่ในเรือจอดอยู่ท่าเป็นการเฉพาะราย, แรงงานคัดแยกสัตว์น้ำ, ผู้ค้าสัตว์น้ำจากท่าเรือหรือแพปลา ผู้ที่อาศัยในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเทียบประมงหรือแพปลา หากพบติดเชื้อก็ให้ส่งรักษาตัวหรือกักตัวตามความเหมาะสม 

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 19 สิงหาคม ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 129 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ จำนวน 76 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53 ราย ซึ่งถือเป็นทุบสถิติผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย ขณะเดียวกันยังพบผู้ที่เข้าข่ายรายใหม่ซึ่งมาจากการตรวจเชิงรุก ซึ่งอยู่ในศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน อีก 77 ราย 

สั่งปิดท่าเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต 14 วัน พบแรงงานติดเชื้อ


ภาพ/ข่าว...สาลินี ปราบ / ภูเก็ต