บริษัท ออสท์แลนด์ ฯ ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล ฯ ทำจดหมายเปิดผนึก ด่วน!! ขอชี้แจงถึง นายกฯกรณี ข้อกำหนดการจัดซื้อ TOR ชุดตรวจATK ต้องได้รับรองจาก WHO เท่านั้น โอดส่อไม่ได้ทำสัญญาเพราะ WHO ยังไม่รับรองรายใดๆ

19 สิงหาคม 2564 บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) ภายใต้ชื่อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test” ซึ่งผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินงานภายใต้โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยตนเอง จำนวน 8.5 ล้านชุด 

 

ทำจดหมายชี้แจงถึง พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ท่านนายกรัฐมนตรี   มีข้อสั่งการในข้อที่ 6 คือ

การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit:ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเฉพาะการระบุคุณสมบัติของชุดตรวจATK ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อาจจะทำให้การเตรียมจะเซ็นสัญญาระหว่างองค์กรเภสัชกรรม และ บริษัท ออสท์ แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ของ Lepu ไม่ได้รับการรับรองจาก WHO  ซึ่งในข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุถึง ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ ณ ปัจจุบัน ได้มีเอกสารยืนยันว่า WHO ก็ยังไม่มีการอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ( Home use )ให้แก่บริษัทใดเลย

ในการนี้ คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัทณุศาศิริ จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำจดหมายเปิดผนึกด่วน ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงข้อกำหนดสำคัญในการจัดซื้อ และจากการสั่งการผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมแนบเอกสารรายงานของ WHO ไปในครั้งนี้ด้วย