"ศบค.มหาดไทย" แจ้งทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เข้มมาตรการป้องโควิด กันแพร่ระบาดเข้าสู่โรงงาน-ชุมชน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม พร้อมย้ำสร้างการรับรู้สู่ประชาชนทุกช่องทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. เผยแพร่คำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุม โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) และการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox)

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน รวมถึงไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน ป้องกันการเสียชีวิต และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จากการหยุดดำเนินกิจการ และให้ทุกจังหวัดดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

ขณะเดียวกัน รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยนำรูปแบบการสื่อสารที่มีอยู่มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เช่น หอกระจายข่าว หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของจังหวัด
   

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ในการออกคำสั่ง หรือประกาศเพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

 

อย่างไรก็ตาม ให้ธนาคาร หรือสถานบันการเงิน ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด