สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 วาระ 2- 3 ภายใน 3 วัน ปรับลดงบประมาณทุกกระทรวงกว่า 16,000 ล้านบาท นำไปแก้ปัญหาโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับแก้เสร็จสิ้นโดยมีการปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 16,362 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการฯ มีมติให้นำไปไว้ในงบกลางกรณีฉุกเฉินเฉพาะโควิด-19 

 

สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ

กระทรวงกลาโหม ปรับลด จำนวน 3,226 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 92,753 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ ปรับลด จำนวน 2,231 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 61,944 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลด 1,950 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 49,119 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข ปรับลด 60 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 37,540 ล้านบาท (งบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนนี้ไม่รวมถึงงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำของส่วนราชการ)

สำหรับขั้นตอนการพิจารณา หลังสภาฯ ลงมติในวาระ 3 (20 ส.ค.) แล้วเสร็จ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศในใช้ราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่