svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR

17 สิงหาคม 2564
3.8 k

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์

วันที่ (17 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564”
ราชกิจจาฯ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ราชกิจจาฯ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR

อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าวมีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการหลายรายการ โดยใน ข้อ 18 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 รายการอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ส่วน ข้อ 21 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นรายการแนบท้ายระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 

ราชกิจจาฯ ปรับอัตราค่าบริการตรวจโควิด ด้วย Real Time RT-PCR